REGULAMIN WYNAJMU

Szczegółowe warunki wypożyczania pojazdu campingowego w EURO-FLOTA Sławomir Ochman

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest Wynajem pojazdu campingowego określonego w umowie lub w rezerwacji pomiędzy IMPREZY PLENEROWE Sławomir Ochman zwaną dalej „Wynajmującym” i Klientem zwanym dalej „Najemcą”. Warunki te, po ich podpisaniu lub po aprobowaniu ich treści w innym dokumencie albo elektronicznie przy rezerwacji, traktowane są jako wiążące, uzupełniające ustalenia umowy Najmu lub wiążące warunki rezerwacji.

 1. Aspekty prawne, pozycja Klienta, postanowienia umowy

  1. Przedmiotem umowy jest wyłącznie wynajem pojazdu campingowego w celu wykorzystania go w celach turystyki i rekreacji.

  2. Umowa ta ustala prawa i obowiązki obu stron, a kwestie nierozstrzygnięte w umowie reguluje polski Kodeks Cywilny.

  3. Najemca powinien samodzielnie zorganizować swoją podróż i użytkować pojazd na własną odpowiedzialność.

  4. Protokół wydania i zwrotu pojazdu powinien być w całości wypełniony i podpisany przez Najemcę i Wynajmującego – stanowi ponadto element umowy Wynajmu.

  5. Wynajem zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje pojazd campingowy od Wynajmującego.

 1. Minimalny wiek Najemcy, prawo jazdy, dokumenty do podpisania umowy najmu

  1. Minimalny wiek Najemcy i Użytkownika to 25lat.

  2. Użytkownicy - Kierowcy z prawem jazdy o kategorii B muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum trzech lat, natomiast kierowcy z prawem jazdy o kategorii C (jeżeli takie są wymagane do prowadzenia pojazdu) muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum roku.

  3. Do podpisania umowy najmu niezbędne są (do dokonania ksero kopii ) dwa dokumenty ze zdjęciami potwierdzające tożsamość, oraz karta kredytowa Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego oraz dwa dokumenty tożsamości użytkownika pojazdu.

 1. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia

  1. Opłata najmu jest ceną wynikającą z cennika i obowiązuje ona zawsze poza przypadkami, gdy podjęto inne postanowienia. Na kalkulacje ceny ma wpływ sezon w którym jest wynajmowany pojazd, rodzaj pojazdu, czas Wynajmu i ewentualnie Wynajem wyposażenia również wskazany w cenniku.

  2. Opłaty za wynajem zawierają: nieograniczoną liczba kilometrów na czas wynajmu, odpowiedzialność za szkody komunikacyjne ponad 250.- Euro netto lub równowartość tej kwoty (niezależnie od wysokości szkody, do 250,- Euro włącznie odpowiada Najemca), odpowiedzialność za szkody przy całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu ponad 1000.- Euro netto lub równowartość tej kwoty (niezależnie od wysokości szkody, do 1.000,- Euro włącznie odpowiada Najemca). Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich; gwarancja producenta. Żadne w/w ograniczenia odpowiedzialności klienta nie obowiązują w przypadkach opisanych w pkt 7.3- 7.5.

  3. Za koszty eksploatacyjne, w tym koszty paliwa oraz koszty drobnych napraw (ogumienie, oświetlenie, itp.) odpowiedzialność ponosi Najemca.

  4. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa zwiększonymi o koszty administracyjne – około 5,00 PLN za litr paliwa.

  5. Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h. Jeśli pojazd zostanie zwrócony po terminie zawartym w umowie naliczone zostanie Najemcy opłata karna w wysokości podwójnej stawki dziennej w danym momencie. W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie terminu wynajmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem. Wynajmujący nie wyraża automatycznej zgody na przedłużenie terminu najmu.

  6. Ponieważ umowa najmu zawarta jest na czas określony, nawet jeśli pojazd zostanie zwrócony przed wygaśnięciem terminu zawartego w umowie opłata za wynajem pojazdu musi być zapłacona w całości za cały okres najmu określony w umowie, chyba, że ewentualność wcześniejszego rozwiązania umowy przez Najemcę została ujęta w umowie. Minimalny czas wynajmu pojazdu jest określony w cenniku – wszelkie odstępstwa muszą być zapisane w umowie.

  7. Pojazd posiada pełne ubezpieczenie na terenie Europy z wyłączeniem Turcji, pojazd nie jest objęty ubezpieczeniem od kradzieży na terenie krajów bloku wschodniego.

 1. Zawarcie umowy i przedmiot usługi

  1. Umowa najmu musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej lub w drodze pisemnego potwierdzenia wydanego przez Najemcę - w przypadku rezerwacji elektronicznej. Zmiana warunków Najmu w stosunku do już podpisanej umowy, wymaga, dla ważności, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przez Najemcę i Wynajmującego z uwzględnieniem zmiany kwot i rozliczeń wynikających z tej zmiany.

  2. Przedmiotem usługi jest wynajem pojazdu należącego do grupy pojazdów, która to została zamówiona, a nie dokładny typ lub egzemplarz pojazdu.

 1. Warunki płatności, kaucja

  1. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji należy dokonać przedpłaty w wysokości 25% planowanej kwoty za wynajem, jednak nie miej niż 1000 PLN - w terminie 2 dni od otrzymania potwierdzenia na konto wskazane w potwierdzeniu lub gotówką w kasie. Jeżeli kwota wynajmu jest mniejsza niż 1000 PLN w momencie rezerwacji należy wpłacić całą kwotę za wynajem.

  2. Datą dokonania jakiejkolwiek płatności jest data wpływu środków na konto chyba, że płatność jest dokonana na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.

  3. Pozostała cześć całkowitej opłaty za wynajem jest wpłacana w kasie lub na wskazane konto na minimum 10 dni przed rozpoczęciem okresu Najmu. Kaucja na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń płatna jest (w kwocie uzgodnionej w specyfikacji usługi i podana w potwierdzeniu rezerwacji) wraz z płatnością pozostałą. Kaucja nie może być wpłacana kartą. Kaucja zostanie zwrócona po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy Najmu w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu. Kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez klienta zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych. Kwoty w EURO przeliczane będą na PLN wg kursu sprzedaży pieniądza Kredyt Banku SA z dnia dokonania ostatecznego rozliczenia umowy.

  4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność naprawy lub wymiany części, podzespołów i/lub wyposażenia pojazdu kaucja zostanie zwrócona dopiero po zakończeniu napraw i/lub wymian umożliwiających dokonanie ostatecznego rozliczenia. W przypadku gdy koszty napraw i/lub wymian będą przekraczały kwotę kaucji Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę uzupełniającą, płatną w ciągu 3 dni od dostarczenia pod rygorem skierowania takiej faktury do firmy windykacyjnej lub na drogę prawną.

  5. W przypadku, gdy przedpłata, pozostała opłata lub kaucja nie zostaną zapłacone w terminie wskazanym wyżej lub w umowie, Wynajmujący ma możliwość wydania ostrzeżenia i ustalenia ostatecznej daty zapłaty lub natychmiastowego odstąpienia od umowy i obciążenia Klienta kosztami odstąpienia zgodnie z punktem 6.2 niniejszej umowy albo wstrzymania wydania pojazdu do czasu uregulowania należności.

  6. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich opłat dodatkowych wynikających z punktów 3, 5 oraz 12 niniejszej umowy.

  7. Na wszystkie płatności związane z niniejszą umową Wynajmujący wystawi Najemcy paragon lub fakturę. Z wyłączeniem zwracanej kwoty kaucji.

 1. Odstąpienie od umowy oraz ponowna rezerwacja

  1. Niniejszym postanawia się, iż nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania albo wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 5.5 i 6.2.

  2. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy przed odbiorem pojazdu, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, Najemca zostanie obciążony zryczałtowanymi kosztami administracyjnymi i stratami tj.:

   a) do 30 dni przed odbiorem auta: 20% zaliczki,

   b) do 15 dni przed odbiorem auta: 75% zaliczki,

   c) poniżej 15 dni: 100% zaliczki.

  3. Po zawarciu umowy Najemca nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia terminu najmu, typu pojazdu lub wyposażenia dodatkowego (zmiana rezerwacji) chyba, że Wynajmujący oświadczy, iż zmiana rezerwacji jest jednak możliwa i przeprowadzona zostanie z dokonaniem odpowiednich rozliczeń. W przypadku skrócenia terminu Najmu lub wybraniem tańszego pojazdu Wynajmujący ma prawo naliczyć rekompensatę z tytułu kosztów administracyjnych i strat.

 1. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań

  1. Z zastrzeżeniem punktów od 7.3. do 7.6., Najemca jest zobowiązany do pokrycia strat do kwot określonych w pkt. 3.2, w przypadku powstania szkód podczas okresu wynajmu, za które on lub kierujący pojazdem jest odpowiedzialny, niezależnie od tego czy szkoda została ubezpieczycielowi zgłoszona.

  2. W celu uniknięcia zawyżenia kosztów odszkodowania Wynajmujący jest zobowiązany przedstawić Najemcy rachunki za koszty napraw związanych z uszkodzeniem pojazdu.

  3. Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń, a szczególnie, gdy powodem wypadku było lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ponadto Najemca w pełni odpowiada, mimo ograniczeń w odpowiedzialności wynikających z umowy, za szkody powstałe w wyniku braku respektowania wymiarów pojazdu (wysokość oraz szerokość pojazdu), nieprawidłowego załadowania lub rozładowywania, i innych czynności określonych w instrukcji. Również palenie papierosów w pojeździe (które jest całkowicie zakazane) spowoduje obciążenie Wynajmującego skutkami, w tym kosztami wymiany całej tapicerki samochodu bez ograniczenia odpowiedzialności określonego w pkt.3.2.

  4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu pojazdu, a których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby (punkt 10) lub użytkowanie w zabronionym celu (punkt 11), poprzez przeładowanie lub niewłaściwą obsługę pojazdu.
   W tych przypadkach najemca ponosi pełną odpowiedzialność.

  5. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte odszkodowaniem.

  6. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący chyba, że powstały one z winy Wynajmującego. Dotyczy to również kosztów które nie zostały ujawnione do dnia zwrócenia pojazdu.

 1. Protokół zwrotu, protokół uszkodzenia

  1. Najemca musi natychmiast poinformować wynajmującego o każdej szkodzie w pojeździe lub wyposażeniu, która powstała po rozpoczęciu czasu najmu jednakże nie później niż do czasu zwrotu pojazdu.

 1. Procedura w przypadku wypadków

  1. Najemca musi natychmiast poinformować Policję o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach i uzyskać od Policji pisemny protokół ze zdarzenia. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane.

  2. Najemca musi natychmiast poinformować Ubezpieczyciela pojazdu o istotnym zdarzeniu wg pisemnych wymogów Ubezpieczyciela.

  3. Najemca musi poinformować natychmiast telefonicznie Wynajmującego w przypadku wszystkich zniszczeń i przedstawiać szczegółowy raport do czasu zwrotu pojazdu. Najemca musi ustalić winnego i podać jego dane Wynajmującemu.

  4. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów i numery polis ubezpieczeniowych (wraz z nazwami firm ubezpieczeniowych, które wystawiły te Polisy) biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.

  5. Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży.

 1. Uprawnieni kierowcy

  1. Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę oraz kierowców wskazanych pisemnie w umowie.

  2. Najemca jest zobligowany do prowadzenia ewidencji nazwisk i adresów wszystkich kierowców, którym udostępnia pojazd nawet w przypadkach krótkotrwałego przekazania prowadzenia i udostępnić te dane na żądanie Wynajmującego. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców prowadzących pojazd tak samo jak za swoje.

 1. Ograniczenia w użytkowaniu

  1. Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach: udział w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności; do dalszego wynajmu; do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą.

  2. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

 1. Przekazanie oraz zwrot pojazdu

  1. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem pojazdu, które odbywa się w punkcie odbioru pojazdu, przed jego wydaniem. Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu, jeśli instruktaż się nie odbył. W takim przypadku odpowiedzialność za koszty związane z opóźnieniem w wydaniu pojazdu oraz czas zwłoki ponosi Najemca.

  2. Przed zwrotem pojazdu należy go wymyć i wyczyścić wewnątrz oraz opróżnić zbiornik WC. Jeśli ten warunek nie jest dopełniony Najemca jest obciążany kosztami mycia i sprzątania pojazdu wewnątrz 200 PLN, opróżnienia zbiornika toalety 300 PLN, podane ceny są cenami netto. Zwrot pojazdu jest potwierdzany protokołem z podpisem pracownika. Brak podpisu pracownika powoduje, iż to Najemca jest obciążony kosztami ewentualnych zniszczeń pojazdu, szczególnie, jeśli pojazd został zaparkowany poza terenem stacji w godzinach zamknięcia firmy. Fakt tego podpisu nie zwalnia jednak Najemcę z odpowiedzialności, jeśli szkoda została zauważona później, a nie można było jej wykryć przy przeglądzie podczas zwrotu.

 1. Pojazd zastępczy

  1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia pojazdu o tej samej wielkości lub większej. W takiej sytuacji Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli Najemca zaakceptuje mniejszy pojazd, wówczas różnica w cenie zostanie zwrócona Najemcy. Koszty związane z dostarczeniem większego auta tj. np. opłata promowa, koszt autostrady ponosi Najemca.

 1. Podróże zagraniczne

  1. Istnieje możliwość podróżowania do krajów europejskich. Aczkolwiek podróż do krajów Europy Wschodniej wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych działaniami wojennymi są zabronione. Ceny Najmu zawierają ubezpieczenie na terytorium Europy z wyłączeniem Turcji, wyjazd do Turcji, poza terytorium Europy lub do krajów bloku wschodniego wymaga wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na koszt Najemcy.

 1. Naprawy

  1. Polecenia napraw, które są konieczne do przeprowadzenia tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo jazdy z zastrzeżeniem punktu 3.3. , mogą być składane przez Najemcę do kwoty naprawy 150 Euro lub równowartości bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego; o większych naprawach należy wcześniej poinformować Wynajmującego.

  2. Koszty napraw zgodnych z pkt.15.1 zostaną zwrócone Najemcy przez Wynajmującego na podstawie przedłożonych rachunków oraz okazaniu wymienionych części, jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie uszkodzeń (patrz punkt 7).

  3. Najemca jest uprawniony do uzyskania redukcji kwoty najmu w przypadku, gdy Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, które wystąpiły podczas użytkowania pojazdu przez Najemcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i Najemca nie mógł pojazdu użytkować. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszystkich usterkach oraz musi dać Wynajmującemu czas na naprawę. Roszczenia o redukcję można składać, gdy Najemca powiadomił Wynajmującego natychmiast o zaistniałej szkodzie a Wynajmujący odmówił pomocy lub udzielenie natychmiastowej pomocy było niemożliwe.

 1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

  1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie do celów marketingowych swoich danych osobowych przez Wynajmującego.

  2. Wynajmujący może przesyłać dane osobowe Najemcy za pomocą centralnego systemu ostrzegania osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie 24 godzin od momentu wygaśnięcia umowy najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych w sytuacji, gdy Najemca zachował się nieuczciwie lub są dowody na udowodnienie tej tezy. Ta procedura jest przeprowadzana w przypadku podania fałszywych informacji przy dokonywaniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości; brak zwrotu pojazdu; nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania zasad kodeksu drogowego.

 1. Prawodawstwo

  1. Do postanowień uregulowanych niniejszą umową oraz określających relacje między stronami stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego.

 1. Miejsce jurysdykcji

  1. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikających z tej umowy przez Najemcę przeciw Wynajmującemu sądem właściwym jest sąd polski. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych według siedziby Wynajmującego.

  2. Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub siedziba Wynajmującego są miejscem gdzie Wynajmujący może według swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw Najemcy.